Värderingar och culture fit

Vad är culture fit?

Culture fit är i vilken utsträckning en anställd eller potentiell anställd anpassar sig till företagets kultur. Kultur omfattar organisationens vision, värderingar, normer, system, symboler, språk, antaganden, miljö, plats, övertygelser och vanor. Inom organisationspsykologi beskrivs culture fit ofta som hur väl en person passar in i organisationens kultur och arbetsmiljö, definierat som graden i vilken en individs egenskaper, värderingar och övertygelser är i linje med organisationens.

Vad är value fit?

Value fit är ett koncept som liknar culture fit, men det syftar specifikt på överensstämmelsen mellan en individs och organisationens värderingar.  Som nämnts ovan är värderingar bara en aspekt av kulturen, men de kommer sannolikt att påverka andra aspekter. Människor tenderar att göra bedömningar och fatta beslut baserat på sina värderingar. 

Vad är värderingar?

Dina värderingar är saker som du tycker är viktiga och som vägleder ditt sätt att leva. De förblir relativt oförändrade över tid och i olika sammanhang. Värderingar kan dock påverka beteendet mer när de är relevanta för sammanhanget. Om du till exempel värdesätter prestation är det mer sannolikt att detta påverkar din inställning och ditt beteende på jobbet än i ditt privata liv. Talogy definierar arbetsvärderingar som “den betydelse individer fäster vid olika aspekter i sitt arbetsliv och som styr deras omdöme och beteende i arbetsmiljön.”

Värderingar definieras vanligtvis inte av huruvida de existerar eller inte, utan av den ordning i vilken de prioriteras. De flesta värdesätter till exempel stabilitet i viss mån, men var detta hamnar i förhållande till övriga prioriteringar skiljer sig åt.

Varför är det viktigt att överväga culture fit vid rekrytering?

Culture fit eller person-organisation-passning – och mer specifikt value fit – är kopplat till viktiga saker som engagemang, arbetstillfredsställelse och avsikt att stanna i organisationen.

När urvalsprocesser utformas läggs ofta fokus på att förutsäga arbetsprestationer. Även om det är mycket viktigt att fastställa om anställda kommer att prestera bra är det även viktigt att uppskatta hur sannolikt det är att de stannar kvar i organisationen.  Det är till exempel inte fördelaktigt för en organisation att rekrytera en duktig medarbetare, investera tid och pengar på introduktion och utbildning, bara för att se den nya medarbetaren lämna kort därefter och börja om på nytt.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Vad menas med culture add?

Culture add syftar på idén om att organisationer bör sluta rekrytera utifrån culture fit och istället fokusera på att rekrytera personer som kan bidra med något unikt till deras kultur. Det förespråkas ofta som ett sätt att öka mångfalden.

Är det en bra idé att rekrytera för culture add?

Det beror på. Mångfald är en fördel för organisationer och ska vara en viktig prioritering när man utformar en rekryteringsprocess. Det är en bra idé att rekrytera personer med olika bakgrunder och erfarenheter och att rekrytera medarbetare med många olika typer av personligheter, färdigheter och kunskaper.


Men om man med culture add menar avsiktlig rekrytering av personer med olika värderingar jämfört med organisationen, då är det viktigt att gå varsamt fram. Forskning har visat att en mångfald av värderingar är kopplat till fler konflikter och minskad sammanhållning. 

Att rekrytera personer med olika värderingar kan vara fördelaktigt om du försöker förändra eller bredda organisationens värderingar och kultur. Om du till exempel försöker skapa en kultur av lärande är det vettigt att fokusera din rekryteringsprocess på personer som värdesätter lärande. Det ska dock inte vara det enda som görs för att åstadkomma kulturell förändring. Detta måste kombineras med organisationsutvecklingsinsatser som bidrar till att åstadkomma den här kulturella förändringen. Om din enda strategi är att rekrytera personer med andra värderingar, och inget annat förändras i organisationen, så leder det sannolikt till att nya anställda känner att de inte passar in och blir missnöjda. Ofta är det ledningen som har mest inflytande på kulturen. Om rekrytering genomförs på den här nivån med culture add i åtanke har det sannolikt större inverkan.

Hur rekryterar du för cuture fit?

Det första steget när man rekryterar för cultural fit är att ha en djup förståelse för organisationens kultur. Många organisationer har en fast uppdragsförklaring – en uppsättning integrerade organisationsvärderingar och gemensamma rutiner eller normer. De är vanligtvis influerade av organisationens grundare eller nuvarande företagsledning och hanteras av personalavdelningen. Men ibland ser verkligheten annorlunda ut, särskilt om organisationen historiskt sett inte har rekryterat med culture fit i åtanke eller har genomgått betydande förändringar sedan kulturen och värderingarna ursprungligen definierades. 

 

För att förstå vilken kultur och vilka värderingar er organisation har kan ni låta medarbetarna delta i en undersökning eller använda fokusgrupper med en neutral diskussionsledare. Eftersom kulturen ofta främjas av ledare kan intervjuer med ledningspersoner som utforskar organisationens uppdrag, syfte och vision också bidra till att definiera kulturen.

 

När du väl har en tydlig uppfattning om er organisations kultur och värderingar är det viktigt att införliva dem i urvalsprocessen på ett genomgripande sätt. Ofta fattas beslut om en ansökandes ”fit” utifrån subjektiva bedömningar av rekryterande chefer eller andra personer som är involverade i rekryteringsprocessen. Forskning har visat att människor inte är särskilt bra på att göra korrekta bedömningar av en annan persons kompatibilitet, eftersom de ofta påverkas av en upplevd likhet mellan dem själva och den ansökande. Det är här rekrytering för culture fit kan gå fel och utgöra ett hot mot mångfalden; en ansökandes lämplighet ska till exempel inte handla om att de håller på samma fotbollslag som rekryteringschefen. 

 

Utvärdera om möjligt kandidaten utifrån kultur eller värderingar tidigt i urvalsprocessen, innan du träffar kandidaten personligen. Det kan göras med hjälp av en värderingsbedömning. Intervjuerna bör baseras på ett strukturerat intervjuformat som bedömer jobbrelevanta kriterier. Undvik att fokusera på personliga intressen, hobbyer eller att försöka hitta gemensamma livserfarenheter.

 

Kom ihåg att culture fit är en tvåvägsprocess. När du bedömer kandidaternas lämplighetsnivå gör kandidaterna samma sak och försöker förstå organisationens kultur för att avgöra om den är rätt val för dem. Ge en ärlig beskrivning av organisationens kultur och värderingar. Det finns till exempel inget att vinna på att berätta för kandidaterna hur mycket innovation och hur många nya idéer som uppmuntras även när detta inte stämmer med verkligheten. Om de rekryteras upptäcker de förr eller senare att organisationen inte passade dem, vilket ökar risken för att de slutar. 

Påverkar det mångfalden att rekrytera med culture fit i åtanke?

Inte nödvändigtvis. Praxis att anställa för culture fit har skapat kritik de senaste åren, eftersom vissa experter har uttryckt oro för att detta leder till att vissa grupper som skiljer sig från organisationens befintliga anställda utesluts. Det är sant att rekrytering utifrån culture fit kan utgöra en risk för mångfalden av två huvudsakliga skäl:

  • Ofta görs bedömningar av culture fit på ett subjektivt sätt i rekryteringsprocessen, vilket leder att personer som är mycket lika de som redan finns i organisationen rekryteras.
  • Rekrytering utifrån culture fit kan leda till uteslutning av vissa grupper om organisationens kultur inte är inkluderande.

 

Det är dock möjligt att övervinna dessa risker genom att rekrytera för culture fit på ett objektivt och rättvist sätt, som beskrivits ovan. För att göra organisationskulturen mer inkluderande behövs vanligtvis insatser för förändringar i organisationen.. Detta bör hanteras innan ni använder er av culture fit i rekryteringsprocessen.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Prata med oss om hur Talogy kan hjälpa dig att rekrytera talanger som är helt i linje med organisationens värderingar och kultur

Kontakta oss