Vad är teamutveckling?

Teamutveckling är processen där team samlas och organiserar sig för att uppnå sina mål. Här kan team göra framsteg och utveckla effektiva relationer både i och utanför teamet. Den amerikanske psykologen Bruce Tuckman har utvecklat en populär modell för teamutveckling. Hans arbete beskriver de stadier av teamutveckling som ett team ofta går igenom:

 • Formande: Teammedlemmar fokuserar på att lära sig om teamets mål, uppgifter, processer, regler, sätt att arbeta och att lära känna varandra. Människor kan vara ovilliga att uttrycka sina verkliga åsikter av rädsla för att förolämpa andra eller hindra framsteg. Produktiviteten och konflikterna är ofta låga när teammedlemmar utforskar hur de kan arbeta tillsammans.
 • Stormande: När teammedlemmarna blir mer bekanta med varandra ökar deras arbete, förväntningar, självförtroende och vilja att utmana. De kan till exempel börja utmana arbetssätt, mål, ledarskap och varandra. Konflikter kan uppstå när människor delar åsikter, står på sig och känner sig mer kapabla att inte hålla med varandra.  Under den här tiden kan personalomsättningen öka och produktivitet och prestation påverkas negativt.
 • Skapande av normer: Här arbetar teamet tillsammans för att nå en gemensam förståelse och enighet om mål, roller och hur arbetet ska utföras. Relationer mellan människor förbättras och det finns en större öppenhet mellan människor. Produktivitet och prestationer förbättras.
 • Presterande: Kännetecknas av höga nivåer av engagemang, ett presterande team är stabilt, organiserat och effektivt i sitt sätt att arbeta. Man uppnår konsensus genom att dela mål och motiv och konflikter hanteras på ett effektivt sätt. Höga nivåer av engagemang återspeglas i hög produktivitet och bra prestationer och det är lätt att behålla medarbetare och locka nya.

Processen är inte linjär och takten med vilken team rör sig genom varje fas av teamutvecklingen kan påverkas av många faktorer, till exempel teamets storlek, kulturen där teamet verkar och hur bekant uppgiften är. Team som skapar normer eller presterar kan återgå till stormande när de står inför en betydande förändring, det kan vara nya medlemmar (särskilt ledaren), en förändring i mål/förväntningar, uppgifterna teamet arbetar med och/eller faktorer utanför teamet, som organisationskultur samt politiska, sociala eller ekonomiska frågor. Riktade teamutvecklingsaktiviteter, till exempel teambuilding-evenemang, teamplaneringssessioner, användning av psykometri för att utveckla medvetenhet om och förståelse för sig själv och andra, kan hjälpa till att påskynda teamets utveckling mot prestationsstadiet.

Hur utvecklas team på ett framgångsrikt sätt?

I boken, The Wisdom of Teams, definierar Jon Katzenbach och Douglas Smith ett team som ”ett litet antal personer med kompletterande färdigheter som engagerar sig för ett gemensamt syfte, prestationsmål och en metod som de är ömsesidigt ansvariga för.”

Baserat på den här allmänt accepterade definitionen bygger teamutveckling på principen att effektiva team:

 • Har ett tydligt, kollektivt syfte och överenskomna mål
 • Anpassar målen efter intressenternas behov
 • Inser behovet av effektivt teamsamarbete för att uppnå målen.

 

Teamutvecklingsmodeller tar hänsyn till sex sammanlänkade aspekter (eller linser) av ett teams utveckling:

 1. Individuella
 2. Interpersonella
 3. Teamrelationer
 4. Teamuppgifter
 5. Stakeholders förväntningar
 6. Organisatoriskt sammanhang

(Systemic Team Coaching: John Leary-Joyce and Hilary Lines, 2018)

Teamutvecklingsaktiviteter är utformade för att utveckla samtliga aspekter ovan.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Vad finns det för exempel på teamutvecklingsaktiviteter?

Teamutveckling syftar till att göra det möjligt för team att utveckla och bibehålla de tre egenskaperna som nämns ovan. Här är några exempel på teamutvecklingsaktiviteter:

  Används för att sammanföra nya team. Teambyggande aktiviteter fungerar bra när de är anpassade till teamets stil och kultur och organisationen som teamet är en del av. Nyckeln till framgång är att skapa engagemang och intresse för aktiviteten med tydlig, inspirerande och intressant kommunikation från teamets ledning, både före och under evenemanget. Aktiviteterna är utformade för att hjälpa människor att lära sig mer om sig själva och varandra, utforska sätt att arbeta tillsammans och identifiera strategier för framgångsrikt samarbete. En Handlingsplanering i slutet av evenemanget hjälper till att föra lärdomarna från upplevelsen tillbaka till arbetsplatsen. Det är viktigt att åtgärderna följs upp, justeras och utvecklas för att bibehålla momentum och få teamet att fortsätta utvecklas.

  Teamet arbetar med minst en diskussionsledare och fokuserar på en specifik fråga, t.ex. hur man genererar ökad försäljning/ökade intäkter, förbättrar produktutvecklingen och lockar nya kunder/marknader osv. Diskussionsledaren samarbetar med teamet för att säkerställa att alla aspekter av frågan tas upp och debatteras, att alla röster hörs, att idéer genereras och utvärderas och att man kommer överens om en plan. Diskussionsledaren ser till att teamet äger de kommande stegen.

  Psykometri som utforskar personlighetspreferenser hjälper människor att förstå mer om sig själva, hur de föredrar att arbeta, deras potentiella styrkor och kunskapsluckor. Psykometri i en teammiljö kan fördjupa förståelsen för hur man arbetar effektivt med andra, hjälper teamet att hantera konflikter och maximerar ett teams samlade styrkor. Med en kvalificerad diskussionsledare kan team utforska psykometri i en serie upplevelsebaserade aktiviteter för att väcka lärandet till liv och lära sig hur man tillämpar kunskapen i det dagliga arbetet.

  Team kan använda data som genereras från mätningar, till exempel kundnöjdhetsundersökningar, 360-återkopplingsverktyg och undersökningar av engagemang hos anställda för att utforska hur bra teamet presterar och identifiera förbättringsområden. De kan vara ett kraftfullt sätt för ledare att få insikt i hur deras ledarskapsklimat och ledarskapsstil påverkar andra. Vilket gör det lättare att identifiera justeringar för ett positivare klimat där teammedlemmar kan lyckas, växa och utvecklas.

Decoration

Effektiva teamutvecklingsaktiviteter är utformade för ett specifikt teams behov och tar hänsyn till vilket utvecklingsstadium teamet befinner sig i. Diskussionsledare samarbetar med kontaktpersonen (ofta ledaren för teamet) för att komma överens om en teamutvecklingsplan med tydliga mål, tidsåtgång och sätt att mäta effekten av arbetet.

Varför är teamutveckling viktigt?

Framgångsrika team når sina mål. Om målen är anpassade till organisationens mål bidrar teamets framgång till organisationens övergripande framgång. Framgångsrika team har vanligtvis ett stort medarbetarengagemang och har också lättare att behålla människor och locka medarbetare till teamet. Engagerade och nöjda medarbetare är mer produktiva (en analys från Gallup av 1,4 miljoner medarbetare i USA visade att de var 22 % mer produktiva om de var engagerade och nöjda) och skapar högre nivåer av kundnöjdhet (forskning från Institute of Customer Service har upptäckt att en poängs ökning av medarbetarnas engagemang sannolikt ger 0,41 poängs ökning av kundnöjdheten).

Teamutveckling som omfattar riktade teamutvecklingsaktiviteter hjälper till att öka effektiviteten och göra det möjligt för organisationer att uppnå fördelarna med högeffektiva team.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Ledare som utvecklar emotionell intelligens kan stötta utvecklingen av sina team på det här sättet. Emotionellt intelligenta ledare är medvetna om sina egna attityder och känslor och har ett öppet sinne.  Denna personliga intelligensen ger ledare tillgång till sin interpersonella intelligens så att de verkligen kan engagera sig i dem de ansvarar för, se hur de mår, lyssna på deras bekymmer, coacha dem att anpassa sig till förändringarna och möta behoven i sina team. Med emotionell intelligens kan ledare skapa ett klimat som präglas av tillit, självförtroende och självbestämmande där människor känner sig inkluderade och inspirerade.  Individuella profiler för emotionella intelligens ger värdefull insikt i styrkor och utvecklingsområden och hjälper ledare att fokusera på att utveckla praktiska färdigheter.

Prata med oss om hur Talogy kan hjälpa din organisation att utveckla bättre team

Kontakta oss