En agil personalstyrka

Vad är en agil personalstyrka?

En agil personalstyrka kan definieras som ”medarbetare med en förmåga att anpassa sig dynamiskt till oförutsägbara och ständigt föränderliga arbetskrav för att säkerställa organisationens framgång.” Förändrade omständigheter kan omfatta nya kundkrav, ny teknik, aktivitet från konkurrenter och bredare sociala, politiska och ekonomiska trender.

En agil personalstyrka är viktig för många organisationer eftersom vi nu befinner oss i den fjärde industriella revolutionen, som kännetecknas av en snabbt växande digital anpassning och omvandling. Som ett exempel tog det 14 år för datorer att nå 50 miljoner användare, 7 år för Internet, 3 år för Facebook och sedan bara 19 dagar för Pokemon Go. Den här tekniska revolutionen förändrar drastiskt hur individer, organisationer, regeringar och samhällen fungerar. Utöver detta har Covid-19-pandemin också snabbt förändrat arbetets karaktär. Många organisationer och roller förväntas byta permanent till en arbetsmodell med hybrid- eller hemarbete. Detta sammantaget kräver att organisationer, team och individer antar ett agil approach som gör det möjligt för dem att snabbt justera och ändra åsikt för att svara på nya krav, tekniker och möjligheter.

Varför är det viktigt med en agil personalstyrka?

Organisationer behöver en agil personalstyrka, för även om förändring inte är en ny utmaning, accelererar takten och omfattningen av förändring i dag mer än någonsin tidigare. Den här föränderliga arbetskontexten drivs av digital innovation som artificiell intelligens och robotik, en växande gig-ekonomi och ökad globalisering av information, produkter och tjänster.

Förändringarna innebär både utmaningar och möjligheter för organisationer och personalstyrka. Forskning från World Economic Forum visar att arbetsgivare uppskattar att i genomsnitt 42 % av de färdigheter som krävs för ett jobb idag kommer att förändras avsevärt under de kommande 5 åren, och 54 % av alla medarbetare behöver omskola sig eller höja sin kompetens. Organisationer måste ha en agil personalstyrka som kontinuerligt kan anpassa sig snabbt i den här ständigt föränderliga kontexten, så att de kan behålla sina konkurrensfördelar. Det är även viktigt för organisationer att förflytta människor till olika arbetsområden inom organisationen i enlighet med nya krav. Individer i personalstyrkan måste utveckla sina färdigheter kontinuerligt utifrån nya jobbkrav.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Vilka är fördelarna med att ha en agil personalstyrka?

En agil personalstyrka hjälper till att säkerställa att organisationer kan utvecklas och anpassa sig för att möta framtida krav. Medarbetare med ett agilt tänkesätt, och ett organisationsformat som gör det möjligt, kommer att förutse nya marknadskrav, identifiera nya innovationer, utmana hur vi tänker, utnyttja tekniska framsteg och fatta snabba beslut. De kan navigera i mycket komplexa, osäkra och ständigt föränderliga arbetssituationer på ett effektivt sätt. En agil personalstyrka innebär också att organisationer kan flytta sina medarbetare till olika arbetsområden och höja sin kompetens eller omskola sig i takt med att behov och krav förändras.

En agil personalstyrka gör det möjligt för en organisation att hänga med i förändringstakten och lyckas i dagens föränderliga kontext. Ett agilt tänkesätt är också fördelaktigt för enskilda medarbetare, eftersom det hjälper dem att lära sig nya färdigheter och ta på sig olika roller över tid.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hur ser en agil personalstyrka ut?

Medarbetare med ett agilt tänkesätt

  • Omfamnar förändring och är bekväm med osäkerhet och tvetydighet
  • Har god extern medvetenhet om marknadstrender och nya kundkrav
  • Är nyfikna och proaktiva och utforskar nya metoder och ny teknik
  • Känner sig starka nog att utmana status quo och är inte rädda för att prova saker och misslyckas om det möjliggör framtida förbättringar
  • Fattar snabba beslut baserat på tillgänglig information och ändrar sig snabbt baserat på återkoppling
  • Skapar effektivt relationer och samarbetar som en del av tvärfunktionella team
  • Lär sig nya färdigheter och metoder för att möta nya krav och lösa olika organisationsproblem och -utmaningar över tid.

Agila team kännetecknas av höga nivåer av psykologisk säkerhet, tillit, öppen kommunikation, inkluderande arbetssätt och en vilja att hela tiden lära sig och bli bättre.

Hur skapar jag en agil personalstyrka?

För att skapa en agil personalstyrka måste organisationer integrera filosofin i rutinerna för talent management. Strukturerna, processerna och belöningssystemen inom organisationen ska uppmuntra till att stärka team och individer på alla nivåer. Organisationer ska fokusera på att tillhandahålla platta strukturer och decentralisera regler för att ge medarbetare möjlighet att arbeta flexibelt, självständigt och fatta snabba beslut inom ett lämpligt uppdrag. Ledare ska uppmuntra till och belöna agilt tänkande och beteende inom sina team och underlätta tvärfunktionellt arbete som främjar utbyte av idéer och arbetsmetoder. Prestationsutvärdering ska fokusera på kontinuerligt lärande och utveckling av medarbetare.

Talent acquisition på alla nivåer ska beakta kompetenser som innebär ett agilt tänk inom externa urvalsprocesser. Relevanta egenskaper är positiv attityd till förändring, kritiskt tänkande, god inlärningsförmåga, digital skicklighet, förmåga att skapa relationer och omfamna mångfald samt motståndskraft. Egenskaperna är överförbara vilket gör det möjligt för individer att snabbt anpassa sig till förändringar och navigera i en föränderlig arbetskontext. På samma sätt ska initiativ för inlärnings- och utvecklingsmöjligheter och en agil personalstyrka tillhandahållas för att stötta befintliga medarbetare och förbättra dessa egenskaper. Det kan omfatta e-lärande, utvecklingsseminarier och coachning för att utveckla ett agilt tänkesätt. Utvecklingsinsatser på teamnivå ska fokusera på att främja öppenhet, tillit, psykologisk säkerhet, samarbete och effektivt beslutsfattande.

Hur utveckla en organisatoriskt agil personalstyrka?

Att utveckla en agil personalstyrka handlar lika mycket om organisationsklimat som enskilda medarbetare. Ledare måste skapa ett klimat som bygger på psykologisk säkerhet, egenmakt, kontinuerligt lärande och lagarbete. De måste främja en arbetsmiljö där medarbetare känner sig trygga med att säga ifrån, ta risker och fatta snabba beslut. Ledare måste också uppmuntra medarbetare att samarbeta och beakta olika perspektiv för att lösa komplexa frågor. Allt detta kräver att ledare visar emotionell intelligens och medvetenhet om sin egen påverkan, samt etablerar organisatoriska system och processer som möjliggör agilitet, inte hindrar den. Till exempel bör ledare fokusera på att ge team och individer befogenhet att fatta beslut på lämplig nivå, istället för att detaljstyra och godkänna varje beslut oavsett vikt. Om ledare visar bristande tillit till medarbetarna och skapar ett klimat där medarbetare är rädda för att göra misstag hämmar det drastiskt organisationens agilitet.

Organisationer ska tillhandahålla lärande- och utvecklingsmöjligheter för att hjälpa medarbetare att utveckla ett agilt tänkesätt, till exempel coachning eller program med varierad utbildning. Möjligheterna kan göra medarbetare mer bekväma med osäkerhet och förändring, utveckla kognitiv flexibilitet och etablera flexibla arbetsmetoder. Initiativen för en agil personalstyrka kan också arbeta mot att ge medarbetare möjlighet att lära sig nya kunskaper och färdigheter som innebär att de kan svara på förändrade arbetskrav, använda ny teknik eller byta till andra arbetsområden inom organisationen. Ur ett bredare perspektiv bör organisationer sträva efter att integrera en lärandekultur i det dagliga arbetet. I slutändan är det viktigt att uppmuntra medarbetare till att utvärdera och reflektera över aktuella rutiner och nya kundkrav för att hitta sätt att förbättra, förändra och förnya.

Prata med oss om hur Talogy kan hjälpa din personalstyrka att bli mer agil för framgångsrik Talent Management

Kontakta oss