Ved å forstå SafetyDNA kan antall skader reduseres

Personlig sikkerhet starter først med personen og deres unike SafetyDNA

Utfordring

 

Fra 2010 til 2012 har OSHA-registrerbare hendelsesrater stort sett vært stabile med en reduksjon på mindre enn 3 % i løpet av tidsperioden. Ifølge DOL var i tillegg mer enn halvparten av de tre millioner sakene som kunne registreres i privat industri av mer alvorlig karakter som involverte dager borte fra jobb og jobboverføring eller restriksjoner.1 I 2012 skjedde disse med en rate på 1,8 tilfeller per 100 heltidsansatte, statistisk uendret siden 2009. Tradisjonelle sikkerhetstiltak som fokuserer på opplæring, retningslinjer og ingeniørarbeid har en viss effekt, men de er ikke nok hvis målet ditt er en arbeidsplass uten skader.​

En kritisk feil som sikkerhetstiltakene gjør, er at de ser på sikkerhet fra et teknisk perspektiv snarere enn et personlig. Ingen stiller det følgende enkle spørsmålet: «Er noen personer naturlig tryggere enn andre, uansett hvilken opplæring de har fått, og i så fall, hvorfor?» Intuitivt vet vi at svaret er ja! Likevel finnes det også nå vitenskapelige data som viser hvor vidt forskjellige individer er når det gjelder psykologiske egenskaper, også kjent som SafetyDNA, som er knyttet til eksponering og risikoatferd. Ved å forstå eget SafetyDNA kan folk være mer proaktive i å redusere risikoen for skade.

Løsning

 

SafetyDNA®-utviklingsprogrammet er en kraftig sikkerhetskulturløsning som nøyaktig vurderer enkeltpersoners SafetyDNA. Etter å ha blitt vurdert deltar enkeltpersoner på et seminar for å lære om egenskapene som utgjør deres SafetyDNA. I løpet av denne prosessen blir deltakerne stadig mer bevisste på hvordan disse sikkerhetstrekkene bidrar til å redusere eller øke risikoeksponeringen. Seminaret er erfaringsbasert, noe som betyr at deltakerne raskt lærer gjennom simuleringer hvor forskjellig de reagerer på eksponeringer og, viktigst av alt, hvordan dette påvirker sannsynligheten for at de blir skadet. Etter seminaret går deltakerne gjennom korte veiledningsøkter for å motta de spesifikke SafetyDNA-resultatene fra en sertifisert veileder. I den økten lærer de om den personlige sikkerhetsprofilen sin, utforsker eksponeringene de møter på jobb og fokuserer på handlingskraftig sikkerhetsatferd som direkte vil redusere risikoen deres. Det som gjør dette personlige sikkerhetsprogrammet effektivt er dets enkelhet og fokus på at hver enkelt person har et unikt SafetyDNA.

Studie

 

Denne studien skulle evaluere effektiviteten til SafetyDNA-utviklingsprogrammet for å redusere betydelige sikkerhetshendelser. Betydelige sikkerhetshendelser inkluderte OSHA-registrerbare skader, legebesøk utenfor anlegget, skade på eiendom og ulykker med motorkjøretøy. SafetyDNA-vurderingen ble gitt til 898 ansatte ved et stort kjemisk prosessanlegg i USA. De ansatte deltok deretter på et seminar og gikk gjennom personlige veiledningsøkter. Hele denne prosessen blir referert til som SafetyDNA-utviklingsprogrammet. Sikkerhetshendelser for hver person ble registrert tre måneder før og tre måneder etter de personlige veiledningsøktene.

Resultater

 

Diagrammet nedenfor viser det totale antallet betydelige sikkerhetshendelser før og etter SafetyDNA-utviklingsprogrammet. Resultater var en reduksjon på 64 % i betydelige sikkerhetshendelser i løpet av den tre måneder lange perioden for personene som deltok i SafetyDNA-utviklingsprogrammet.2

graf over resultatene av safetydna-utviklingsprogrammet

I løpet av tidsperioden skjedde det ingen vesentlige endringer av arbeidstypene som ble utført, tilsynet, retningslinjene og prosedyrene eller de ergonomiske eller miljømessige endringene. Personene opplevde også 64 % færre betydelige sikkerhetshendelser i de tre månedene etter SafetyDNA-utviklingsprogrammet. Når vi dessuten sammenlignet ansatte i jobber med høy kontra lav risiko, var resultatene nesten identiske.

En så stor reduksjon i skadefrekvenser har ikke bare en statistisk betydning, men det betyr også at folk vi bryr oss om har lært hvordan de skal redusere eksponeringer og sannsynligheten for skader.

I følge OSHA er den gjennomsnittlige direkte kostnaden for en registrerbar skade omtrent 46 000 dollar. Ved å bruke OSHAs estimater utgjør disse ni mindre betydelige sikkerhetshendelsene en direkte oppsparing på 414 000 dollar. Med tanke på at de indirekte kostnadene som er knyttet til slike hendelser kan øke dette tallet med en faktor på fire.

Førstehjelpshendelser ble også sporet i studien, med liten endring før intervensjon. Selv om programmet ikke hadde en betydelig innvirkning på mindre hendelser, hadde det en dramatisk effekt på alvorlige skader.

Diagrammet viser betydelige sikkerhetshendelser etter type. Som diagrammet viser, ble hver kategori for betydelige hendelser etter deltakelse i SafetyDNA-utviklingsprogrammet redusert, inkludert en reduksjon på 50 % av trafikkulykker.

graf over resultatene av safetydna-utviklingsprogrammet

Sammendrag

 

Resultatene av denne studien viser tydelig at det å forstå eget personlige SafetyDNA og få målrettet veiledning påvirker antall personskader dramatisk. Organisasjoner som streber etter et arbeidsmiljø uten skader, forstår at personlig sikkerhet starter med personen og deres unike SafetyDNA.

1 U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, nyhetsmelding, 7. november 2013 USDL-13-2119.​
2​ Dette er en statistisk betydningsfull (x2 = 3,84, df=1, p < ,05) forskjell.