Reduser arbeidsrelaterte skader med Talogy Modules for Manufacturing

Filtrer ut personer med høy risiko og reduser antall skader på arbeidsplassen

Utfordring

 

I løpet av de siste 20 årene har Talogy gjennomført tusenvis av jobbanalyser. Sikkerhet er den kompetansen som nesten alltid vurderes som den viktigste av jobbinnholdseksperter i produksjons- og/eller fysisk krevende miljøer. Det å forbedre sikkerheten og redusere antall ulykker er både etisk og økonomisk viktig for organisasjoner. Estimatene varierer, men i følge OSHA (Occupational Safety and Health Administration) påløper det for hver dollar som brukes på de medisinske utgiftene i et arbeidskompensasjonskrav, ytterligere fire dollar i indirekte kostnader for kompensasjonene. I tillegg anslår OSHA at for hver dollar i utgifter etter tapt tid som betales for et arbeidskompensasjonskrav, påløper det ytterligere to til ti dollar i indirekte kostnader for arbeiderskompensasjonene. Med tanke på at et gjennomsnittlige arbeidskompensasjonskrav i 2007 var på 46 800 dollar, hadde den indirekte kostnaden vært på over 200 000 dollar.

Skader på arbeidsplassen er både mer utbredt og alvorlige enn folk vanligvis tror. Ifølge en fersk studie fra U.S. Bureau of Labor Statistics, var litt mer enn halvparten av de 3,3 millioner skade- og sykdomstilfellene i den private industrien som ble rapportert nasjonalt i 2009 så alvorlige at de involverte dager borte fra jobb, jobboverføring eller restriksjoner – ofte referert til som DART-tilfeller. I 2009 skjedde disse med en hyppighet på 1,8 tilfeller per 100 arbeidere (U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, nyhetsmelding, 21. oktober 2010. USDL-10-1452). Derfor er over 50 % av alle skader alvorlige nok til å føre til tap av arbeid, begrenset arbeid ved retur og/eller overføring fra den opprinnelige jobben.

Det blir vanskeligere å ansette folk som sannsynligvis jobber på en trygg måte og inkludere dem i en kultur med høye sikkerhetsstandarder når du også ansetter midlertidig arbeidstakere i kortere perioder. Høyere antall gjennomtrekk av ansatte som ofte har midlertidige stillinger gjør det enda mer utfordrende å fremme et stabilt, bærekraftig sikkerhetsklima, og øker derfor sjansen for skader.

Løsning

 

Talogy Modules for Manufacturing (tidligere kjent som SecureFit®) ble utviklet som en kort og rimelig vurdering av jobber på begynnerstadiet med en fysisk komponent. Resultatene genereres automatisk i sanntid. De ansettelsesansvarlige får en rapport som inkluderer syv risikofaktorscorer samt en generell anbefaling som plasserer kandidatene i én av følgende fire kategorier: Ikke anbefalt, Anbefalt med forbehold, Anbefalt og Sterkt anbefalt.

I denne studien administrerte vi Talogy Modules for Manufacturing til omtrent 2500 kandidater som søkte på kontraktsproduksjonsstillinger hos et stort, globalt produksjonsselskap. For å få en tydeligere beregning av effekten resultatene av vurderingen hadde ble de ikke brukt i ansettelsesbeslutningene, og de ble heller ikke formidlet til andre i organisasjonen. Deretter sporet vi kompensasjonskravene til de som til slutt ble ansatt i 12 måneder.

Resultater

 

For å evaluere effektiviteten av å bruke Talogy Modules for Manufacturing til å redusere antall sikkerhetshendelser overvåket vi 1932 personer som ble ansatt i ett av to store produksjonsanlegg i 12 måneder. Vi sporet arbeidernes kompensasjonskrav, inkludert type skade, antall tapte dager og beløpet som ble betalt for kravet.

Talogy Modules for Manufacturing gir informasjon om en kandidats ytelse i syv primære risikofaktorer, vurdert på en skala med ti punkter, samt en generell anbefaling på en skala med fire punkter. En av risikofaktorene kalles for sikkerhetsrisiko. Denne faktoren fokuserer på sannsynligheten for at en person handler på en måte som øker risikoen for at de skader seg selv eller andre.

Den første figuren indikerer at personer med en score under 4 (av 10) på sikkerhetsrisikofaktoren, som er omtrent 11 % i dette utvalget, har 1,5 ganger større sannsynlighet for å sende inn et krav om kompensasjon enn de som scorer 4 eller høyere.

Som nevnt tidligere gir vurderingen en samlet anbefaling. Se på figuren til høyre som viser kandidatenes kompensasjonskrav i hver av disse fire kategoriene.

Resultatene er dramatiske. Kandidatene i Dårlig egnethet-kategorien, som bare utgjør ca. 9 % av dette utvalget, har to ganger større sannsynlighet for å ha en dokumentert, arbeidsrelatert skade i løpet av 12 måneder enn de i Bra egnethet- eller Veldig bra egnethet-kategoriene.

graf over innsendte kompensasjonskrav på grunn av skade på jobb
graf 2 over innsendte kompensasjonskrav på grunn av skade på jobb

 

Sammendrag

 

Hva om denne organisasjonen faktisk hadde brukt resultatene av Talogy Modules for Manufacturing til å ta ansettelsesbeslutninger? Hvis organisasjonen filtrert ut de som havnet i kategorien for dårlig egnede personer og erstatte dem med gjennomsnittlige folk fra de resterende tre kategoriene, hadde de oppnådd følgende resultater:

  • 850 færre tapte dager direkte knyttet til jobbrelaterte skader
  • En direkte besparelse på 269 000 dollar
  • En indirekte besparelse på over én million dollar (basert på OSHA-estimater som nevnt tidligere)

 

Det er klart at det er mange faktorer som bidrar til skader på arbeidsplassen. Likevel bør nøyaktig screening av personer med høy risiko i utgangspunktet være en del av ethvert omfattende sikkerhetsprogram.