Identifisering av vellykkede ansettelser på kvalifisert nivå med Talogy Modules for Manufacturing

En bilprodusent forbedret ansettelsesprosessen for stillinger på kvalifisert nivå

Situasjonen

 

En stor bilprodusent inngikk et samarbeid med Talogy for å forbedre ansettelsesprosessen for produksjonsstillinger på ekspertnivå med over 10 000 jobbkandidater fordelt på fire steder. Ansettelsesprosessen inkluderer en søknad, Talogy Modules for Manufacturing (tidligere kjent som Select Assessment® for Manufacturing (SAM)), tekniske tester og intervjuer. Talogy fikk i oppgave å evaluere effektiviteten til utvelgelsessystemet og sørge for kontinuerlig forbedring. Talogy fikk også i oppgave å få prosessen til å fungere bedre ved å standardisere vurderingsprofilen for alle stedene og finjustere den slik at organisasjonens nye ansettelsesbehov ble oppfylt. Gyldigheten av beslutningene ble vurdert, og det ble gjort justeringer for å maksimere gyldigheten, rettferdigheten og effektiviteten.

Løsningen

 

Talogy Modules for Manufacturing ble brukt, som er en grundig, nettbasert vurdering som måler nødvendige nøkkelkompetanser for å lykkes i produksjonsindustrien. Det finnes flere målemetoder, slik som personlighet, kognitiv evne og situasjonsvurdering. Det finnes også interaktive simuleringer som engasjerer søkerne. Hensikten med studien er å vise at det er en statistisk sammenheng mellom kompetansen målt i Talogy Modules for Manufacturing og den faktisk ytelsen på jobb som vurderes av veiledere. Gyldighetsbeviset viser at arbeidstakere med høy vurdering også har en tendens til å rangeres høyt for jobbytelse.

Resultater

 

Jobbytelsen ble vurdert av veiledere. De forskjellige domenene for jobbytelse inkluderer følgende: oppgaveytelse, kontekstuell ytelse og global vurdering. Oppgaveytelse refererer til ytelsen i oppgaver som står spesifisert i jobbkravene. Kontekstuell ytelse beskriver ansattes atferd som er fordelaktig for organisasjonen, men som ikke er etablert som et jobbansvar. Globale rangeringer vurderer veilederens helhetlige inntrykk av hver enkelt person. Samlet ytelse er en kombinasjon av disse tre domenene.

Vurderingen var tydelig og positivt relatert til generell ytelse, oppgaveytelse, kontekstuell ytelse og global vurdering. Som vist i grafen, sammenlignes de med lavest vurdering og høyest vurdering når det gjelder rangeringer av jobbytelse i persentil. Gjennomsnittlig ytelse regnes som den 50. persentilen. De med høyest resultat etter vurderingen har en tydelig høyere jobbytelse (over gjennomsnittet) sammenlignet med de med lavest resultat (under gjennomsnittet).

graf over ytelsesvurderinger i persentil etter vurdering

I tillegg vurderte veilederne den kontraproduktive arbeidsatferden (CWB) som hindrer organisasjonen i å nå målene sine. Dette kan for eksempel være å krangle verbalt med en kollega, ignorere selskapets retningslinjer og ikke møte opp på jobb. Det er mindre sannsynlig at personer med høyt resultat utfører CWB. Nærmere sagt ser vi en nedgang på 56 % i antall CWB når vi sammenligner de med lavest resultat med de med høyest. Når det gjelder involvering i sikkerhetshendelser, så vi en nedgang på 33 % ved sammenligning av de med lavest og høyest resultat. Dette representeres i den neste grafen.

graf over antall CWB etter vurderingsresultat
graf over involvering i sikkerhetshendelser etter vurderingsresultat vist i prosent

Resultater

 

Talogys produksjonsmoduler kan forutse jobbytelse i organisasjonen og nøyaktig identifisere personer med høy ytelse som har produksjonsstillinger på kvalifisert nivå. Med denne vurderingen får organisasjonen en mer produktiv arbeidsstyrke, mindre CWB og færre sikkerhetshendelser. Vurderingen er et verdifullt verktøy som bidrar til ansettelse av personer for produksjonsstillinger på kvalifisert nivå.