Forbedret ytelse og sikkerhet med Talogy Modules for Manufacturing

Forbedre kvaliteten på den produserende arbeidsstyrken ved å redusere sikkerhetsrisikoen

Situasjonen

 

En global leder innen avanserte materialer jobber for å forbedre kvaliteten på den produserende arbeidsstyrken på begynnerstadiet. Organisasjonen inngikk et samarbeid med Talogy for å ta i bruk et avansert og høyteknologisk utvelgelsesvurderingssystem for produksjon på begynnerstadiet og for kvalifiserte stillinger ved ytelseslegeringsfabrikkene sine. Målet var å forbedre sikkerheten og ytelsen til arbeidsstyrken.

Løsningen

 

Organisasjonen tok i bruk Talogy Modules for Manufacturing (tidligere kjent som Select Assessment® for Manufacturing (SAM)), en grundig nettbasert vurdering som måler nøkkelkompetansen for suksess i et produksjonsmiljø. I årene etter har Talogy forbedret denne vurderingen på flere områder, noe som gjorde at organisasjonen til slutt valgte å bytte til en oppdatert versjon. Den nyeste versjonen av vurderingen ble laget for å maksimere gyldigheten og øke kandidatengasjementet, samtidig som den korter ned på vurderingen og reduserer antall tekniske krav. Endringene samsvarte med behovene til organisasjonen, som bestemte seg for å gjennomføre en valideringsstudie med den nyeste versjonen for å forbedre utvelgelsesprosessen sin.

Resultater

 

For å evaluere effektiviteten av vurderingen ble det samtidig utført en valideringsstudie for å fastslå forholdet mellom vurderingsverktøyet og viktige organisatoriske resultater. 226 ansatte, noe ansatte innen produksjon og noen faglærte fullførte den nye vurderingen. Veilederne rangerte jobbytelsen og oppga informasjon om sikkerhetshendelser for de samme personene. Vurderingene ble sammenlignet med nøkkelresultatvariablene, og resultatene viser tydelige bevis på at den nye vurderingen klarer å forutsi ansattes ytelse og sikkerhetsrelaterte utfall.

Det samlede resultatet for Talogy Modules for Manufacturing ble lagt til veiledernes vurdering av jobbytelsen. I grafene nedenfor ble den gjennomsnittlige ytelsespersentilen beregnet for de høyeste og laveste vurderingsyterne. En persentil under 50 betyr under gjennomsnittet, en persentil på 50 betyr gjennomsnittlig og en persentil over 50 betyr over gjennomsnittet. Når det gjelder samlet ytelse, er produksjonsansatte som skåret de 20 laveste prosentene på vurderingen også i den 38. persentilen på ytelse. Faglærte er i den 33. persentilen. Det er langt under gjennomsnittet for arbeidet. Sammenlignet ligger alle høye resultater over gjennomsnittet – 59. persentil for produksjon og 64. persentil for faglærte.

graf over samlet ytelsesvurdering i persentil etter vurderingsresultat

Vi finner lignende mønstre i rapporter om sikkerhetsrelaterte hendelser og veilederes vurderinger av muligheten for forfremmelse. Personer med høyest vurdering er involvert i langt færre sikkerhetsrelaterte hendelser. På grunn av lav frekvens av sikkerhetshendelser brukte vi de øverste og nederste 30 prosentene i denne analysen. Grafene viser at en lavere prosentandel av personer med høyest vurderingsresultat er involvert i minst én sikkerhetshendelse. Når det gjelder fagarbeidere som oftere er utsatt for sikkerhetsfarer, var det over tre ganger mindre sannsynlighet for at personene med høyest resultat opplevde hendelser.

graf over antall personer involvert i minst én sikkerhetsrelatert hendelse etter vurderingsresultat vist i prosent

I tillegg er det mye større sannsynlighet for at personer med høyest vurderingsresultat anbefales for forfremmelser. Når veilederne ble spurt om arbeidstakeren kom til å bli anbefalt for en forfremmelse, var resultatet at 73 % av produksjonsansatte med høyest vurdering og 75 % av fagarbeidere med høyest vurdering kom til å bli anbefalt. Bare 33 % og 48 % av arbeidstakerne med lavt resultat kom til å bli vurdert. Igjen viser vurderingen at den klarer å tydelig identifisere de ansatte i organisasjonen med høyest kvalitet.

graf over veiledere som ville anbefalt en person for forfremmelse etter vurderingsresultat

Sammendrag

 

For denne organisasjonen kan de oppdaterte Talogy Modules for Manufacturing nøyaktig indentifisere personer med høy og trygg ytelse som har stillinger på nybegynnerstadiet innen produksjon og fagarbeid. Vurderingen hjelper organisasjonen med å forbedre kvaliteten til den produserende arbeidsstyrken ved å øke ytelsen og redusere sikkerhetsrisikoer. Og de kan gjøre dette samtidig som de reduserer tiden det tar å ansette og forbedrer kandidatopplevelsen!