Forbedre sikkerhetsytelsen på anlegget med SafetyDNA® for Leaders

Lederatferd er viktig for sikkerhetskulturen og sikkerhetsytelsen

Utfordring

 

En Fortune 1000-organisasjon i frakt- og jernbaneproduktindustrien ønsket å forbedre sikkerhetskulturen og ytelsen sin i all den amerikanske driften. Etter noen betydelige skader på de største anleggene, identifiserte seniorledelsen mangler hos sikkerhetsledelsen på veiledernivå. Informasjonen som ble samlet inn fra hendelsesundersøkelser, sikkerhetsrevisjoner og intervjuer tydet på at veilederne på disse anleggene regelmessig viste atferd med høy risiko og manglet de mellommenneskelige egenskapene og lederegenskapene som trengs for effektiv sikkerhetsatferd. Organisasjonen hadde allerede brukt Talogys ansettelsesvurderinger for stillinger på begynnerstadiet i over fire år ved andre anlegg, noe som hadde ført til en betydelig nedgang i registrerbare skader og fraværsskader over en treårsperiode.

På bakgrunn av dette vellykkede partnerskapet og de gode resultatene, kontaktet organisasjonen Talogy om en utviklingsløsning som kunne dekke behovet for å identifisere og forbedre manglende sikkerhetsledelse hos det nåværende tilsynet. Ett spesielt anlegg innen produksjonsdivisjonen ble valgt ut som testanlegg. Dette bestemte anlegget produserer gummiprodukter for jernbane- og lokomotivindustrien og sysselsetter omtrent 150 ansatte. På grunn av at anlegget hadde opplevd mange av de nevnte lederatferdsproblemene, var det et ideelt sted for denne testundersøkelsen.

Løsning

 

Basert på behovet for å jobbe med eksisterende veiledere, tok organisasjonen i bruk utviklingsprogrammet SafetyDNA® for Leaders. Ledergruppen på anlegget, bestående av 12 ledere, veiledere og gruppeledere, deltok i programmet. De fullførte først den nettbaserte vurderingen SafetyDNA for Leaders, som er et godkjent instrument som måler en persons SafetyDNA, lederstil og kompetanser innen sikkerhetsledelse. Deltakerne fullførte også hvert av følgende trinn i programmet:

 

  • En sikkerhetsmiljøundersøkelse som måler de ansattes oppfatning av sikkerhet
  • En dag med et seminar der deltakerne gjennomgår resultatene sine, får en forståelse av SafetyDNA, samt lederstilen sin og hvordan den påvirker gruppemedlemmenes sikkerhet
  • Personlige veiledningsøkter der deltakerne får vite vurderingsresultatene sine og deretter oppretter en personlig handlingsplan for sikkerhetsledelse

 

I den personlige veiledningsøkten opprettet og forpliktet hver deltaker seg til en detaljert atferdshandlingsplan som spesifikt skulle hjelpe dem å dekke manglene i sikkerhetslederprofilen samt utnytte de eksisterende styrkene sine. Disse planene varierte fra leder til leder og tok for seg ulike situasjoner som påvirker både sikkerhet og risiko, og alt fra farlige forhold til mellommenneskelig dynamikk med gruppemedlemmer og medarbeidere. Handlingsplanene ble deretter fulgt opp regelmessig og fullført basert på de respektive tidslinjene.

Resultater

 

Resultatene av intervensjonen over tid var positive og betydningsfulle. Diagrammet viser det totale antallet OSHA-registrerbare skader og tapte dager på grunn av skader i løpet av de syv månedene før programmet ble tatt i bruk sammenlignet med de 11 månedene etter det ble tatt i bruk. Resultatene viste en reduksjon på 83 % av registrerbare skader i løpet av perioden, til tross for at perioden etter programmet ble tatt i bruk faktisk var fire måneder lengre enn perioden før det ble tatt i bruk.

graf over nedgang av registrerbare skader
graf over nedgang av tapte dager

Nedgangen i antall tapte dager var enda mer dramatisk. Mens det var 12 tapte dager i perioden før programmet ble tatt i bruk, var det ingen tapte dager i løpet av de 11 månedene etter at det ble tatt i bruk, noe som resulterte i en 100 % reduksjon av tapte dager hos anlegget.​

I løpet av perioden var det ingen vesentlige endringer av tilsyn, opplæring, retningslinjer og prosedyrer, personell eller arbeidsmåte på anlegget. Til tross for dette oppnådde anlegget betydelige reduksjoner i registrerbare skader og tapte dager. Disse reduksjonene er ikke bare statistisk betydningsfulle, men de fremhever virkningen lederne kan ha på sikkerhetsytelsen og den daglig sikkerhetsatferden til arbeidsstyrken.

Basert på OSHA-estimater er den gjennomsnittlige direkte kostnaden for en registrerbar skade omtrent 40 000 dollar. Dette er sannsynligvis en undervurdering, siden noen kilder gir høyere kostnadsestimater. Ved å bruke dette estimerte beløpet utgjør imidlertid de fem færre registrerbare skadene en direkte kostnadsbesparelse på 200 000 dollar. Indirekte kostnader knyttet til disse skadene hadde sannsynligvis vært fire ganger høyere enn dette. Til sammen kan disse kostnadene over tid raskt komme på mer enn én million dollar.

Resultater

 

Disse resultatene fremhever hvor viktig lederatferd er for sikkerhetskulturen og sikkerhetsytelsen til en organisasjon. Undersøkelsen gir også sterke bevis på at utviklingsprogrammet SafetyDNA for Leaders fører til meningsfull atferdsendring fra lederes side, som deretter fører til en tryggere arbeidsplass, færre skader og færre tapte dager. Ved å starte med hver enkelt leder og fokusere på hvordan de personlig kan redusere eksponeringen for risiko kan en organisasjon oppnå betydelige fremskritt innen sikkerhet og generell sikkerhetsytelse.