zoekopdracht

Veiligheidsprestaties in de vestiging verbeteren met SafetyDNA® for Leaders

Het gedrag van managers is belangrijk voor de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties

Uitdaging

 

Een Fortune 1000-organisatie in de sector van vracht- en spoorwegproducten wilde haar veiligheidscultuur en -prestaties in haar Amerikaanse vestigingen verbeteren. Na een aantal ernstige verwondingen in de grootste vestigingen, stelde het senior management een aantal veiligheidsproblemen vast op het niveau van de supervisor. Uit onderzoeken naar incidenten, veiligheidsaudits en gesprekken bleek dat de supervisors in deze vestigingen regelmatig risicogedrag vertoonden en niet over de nodige interpersoonlijke en managementvaardigheden beschikten om effectief leiding te geven op het gebied van veiligheid. De organisatie maakte al meer dan vier jaar gebruik van de assessments vóór indiensttreding voor instapfuncties van Talogy in andere vestigingen. De afgelopen drie jaar had dit geleid tot een aanzienlijke daling van het aantal te registreren verwondingen en verwondingen met verzuim.

Dankzij deze succesvolle samenwerking en bewezen resultaten, heeft de organisatie zich tot Talogy gewend voor een ontwikkelingsoplossing om deze lacunes op het vlak van veilig management door supervisors te identificeren en aan te kaarten. Eén bepaalde fabriek binnen de productiedivisie werd als proeflocatie aangewezen. In deze specifieke vestiging worden rubberproducten voor de spoorweg- en locomotiefindustrie vervaardigd. Er werken ongeveer 150 werknemers. Omdat in deze vestiging veel van de bovengenoemde gedragsproblemen optraden onder managers, was het een ideale plaats voor deze proefstudie.

Oplossing

 

Op basis van de behoefte om met bestaande supervisors te werken, implementeerde de organisatie het SafetyDNA® for Leaders Development Program. Het managementteam van de locatie, bestaande uit 12 managers, supervisors en teamleiders, nam deel aan het programma. Zij vulden eerst het online SafetyDNA for Leaders-assessment in, een gevalideerd instrument waarmee het SafetyDNA, de managementstijl en de competenties voor veilig management van een persoon worden gemeten. Ook voltooiden de deelnemers elk van de volgende stappen in het programma:

 

  • een vragenlijst over het veiligheidsklimaat om de perceptie van de werknemers over veiligheid te meten;
  • een eendaagse workshop waar deelnemers hun resultaten bekijken en inzicht krijgen in hun SafetyDNA en in hun managementstijl en hoe die van invloed is op de veiligheid van hun teamleden;
  • een-op-een coachingssessies waarbij de deelnemers worden geïnformeerd over hun assessmentresultaten en vervolgens een persoonlijk actieplan voor veiligheidsleiders opstellen.

 

Tijdens hun persoonlijke coachingssessie creëerde elke deelnemer een gedetailleerd gedragsactieplan dat hen specifiek zou helpen de knelpunten als veiligheidsleider aan te pakken en hun bestaande sterke punten te benutten. Deze plannen verschilden per manager en hadden betrekking op verschillende situaties die van invloed waren op de veiligheid en de risico’s, van gevaarlijke omstandigheden tot interpersoonlijke dynamiek met hun teamleden en collega’s. Deze actieplannen werden vervolgens regelmatig opgevolgd en voltooid volgens hun respectieve tijdschema’s.

Resultaten

 

Na verloop van tijd waren de resultaten van de interventie positief en belangrijk. In de grafiek wordt het totale aantal te registreren OSHA-verwondingen en uitvaldagen als gevolg van verwondingen in de zeven maanden vóór de implementatie vergeleken met die in de elf maanden na de implementatie. Uit de resultaten bleek dat het aantal te registreren verwondingen in die laatste periode met 83% was gedaald, hoewel de periode na de implementatie in feite vier maanden langer was dan de periode vóór de implementatie.

grafiek daling van het aantal te registreren verwondingen
grafiek daling van het aantal uitvaldagen

De daling van het aantal uitvaldagen was nog aanzienlijker. Terwijl er 12 uitvaldagen waren in de periode vóór de implementatie, waren er helemaal geen uitvaldagen in de 11 maanden na de implementatie, wat neerkomt op een daling van 100% van de uitvaldagen in de vestiging.

Er waren geen aanzienlijke veranderingen qua toezicht, opleiding, beleid en procedures, personeel, of de aard van het werk gedurende deze periode in de vestiging. Desondanks is het aantal te registreren verwondingen en uitvaldagen in de vestiging aanzienlijk gedaald. Deze dalingen zijn niet alleen statistisch significant, maar laten ook zien welke invloed het management kan hebben op de veiligheidsprestaties en het dagelijkse veiligheidsgedrag van het personeel.

Volgens schattingen van het OSHA bedragen de gemiddelde directe kosten van een te registreren letsel ongeveer 40.000 dollar. Dit is waarschijnlijk een te nipte schatting, aangezien in sommige bronnen hogere kosten worden geraamd. Uitgaande van dit geschatte bedrag zouden de vijf vermeden te registreren verwondingen echter een directe kostenbesparing van 200.000 dollar opleveren. De indirecte kosten in verband met deze verwondingen zouden waarschijnlijk vier keer meer bedragen. Samen kunnen deze kosten na verloop van tijd gemakkelijk oplopen tot meer dan 1 miljoen dollar.

Resultaten

 

Uit deze resultaten blijkt hoe belangrijk het gedrag van managers is voor de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties van een organisatie. De studie levert ook sterk bewijs dat het SafetyDNA for Leaders Development Program leidt tot een betekenisvolle gedragsverandering bij managers. Dit vertaalt zich vervolgens in een veiligere werkplek, minder letsel en minder uitvaldagen. Door te beginnen bij elke individuele manager en zich te concentreren op hoe hij persoonlijk de blootstelling aan risico’s kan verminderen, kan een organisatie echt aanzienlijke vooruitgang boeken in haar veiligheidstraject en algemene veiligheidsprestaties.