zoekopdracht

Inzicht in jouw veiligheids-DNA vermindert letsel

Persoonlijke veiligheid begint bij een persoon en zijn/haar unieke veiligheids-DNA

Uitdaging

 

Van 2010 tot 2012 is het aantal door OSHA geregistreerde incidenten in wezen gestabiliseerd, met een daling van minder dan 3% in die tijdspanne. Bovendien was volgens het Amerikaanse Ministerie van Arbeid meer dan de helft van de 3 miljoen geregistreerde gevallen in de particuliere sector van ernstigere aard, waarbij sprake was van dagen verzuim en overplaatsing of beperking van de werktijd.1 In 2012 ging het om 1,8 gevallen per 100 fulltime werknemers, statistisch ongewijzigd sinds 2009. Traditionele veiligheidsinitiatieven die gericht zijn op opleiding, beleid en techniek hebben wel enig effect, maar volstaan niet om uiteindelijk een werkplek zonder ongevallen te behalen.​

Een kritieke fout van veiligheidsinitiatieven is dat veiligheid vanuit een technisch en niet vanuit een persoonlijk perspectief wordt benaderd. Niemand stelt de eenvoudige vraag: “Zijn, ongeacht de opleiding, bepaalde mensen van nature veiliger dan anderen? En zo ja, waarom?” Intuïtief weten we dat het antwoord “Ja” is! Belangrijker is echter dat er nu wetenschappelijke gegevens zijn om aan te tonen welke grote verschillen er bestaan tussen individuen onderling wat de psychologische kenmerken betreft, ook wel veiligheids-DNA genoemd, die grotendeels verband houden met blootstelling en risicogedrag. Door inzicht te krijgen in hun veiligheids-DNA, kunnen mensen proactief hun risico op letsel verminderen.

Oplossing

 

Het SafetyDNA®-ontwikkelingsprogramma is een krachtige oplossing met het oog op een veiligheidscultuur, die het veiligheids-DNA van individuen nauwkeurig beoordeelt. Zodra het veiligheids-DNA van mensen is beoordeeld, nemen ze deel aan de workshop om meer te leren over de eigenschappen ervan. Door dit proces worden de deelnemers zich er steeds meer van bewust in welke zin deze veiligheidskenmerken hun blootstelling aan risico’s verminderen of vergroten. De workshop is ervaringsgericht, wat betekent dat de deelnemers door middel van simulaties snel leren hoe verschillend zij op blootstelling reageren en, bovenal, welke invloed dit heeft op de kans dat zij letsel oplopen. Na de workshop krijgen de deelnemers korte coachingssessies waarin een gecertificeerde coach hun specifieke SafetyDNA-resultaten met hen bespreekt. In die sessie leren zij hun persoonlijke veiligheidsprofiel kennen, verkennen zij de risico’s waaraan zij op het werk worden blootgesteld en leggen zij zich toe op actiegericht veiligheidsgedrag om hun risico’s rechtstreeks te verminderen. Wat dit persoonlijke veiligheidsprogramma doeltreffend maakt, is de eenvoud ervan en de focus op het feit dat elk individu uniek veiligheids-DNA heeft.

Studie

 

Aan de hand van deze studie werd gekeken hoe doeltreffend het SafetyDNA-ontwikkelingsprogramma is om het aantal ernstige veiligheidsincidenten te beperken. Belangrijke veiligheidsincidenten zijn onder meer door OSHA registreerbare verwondingen, externe doktersbezoeken, materiële schade en ongevallen met motorvoertuigen. Het SafetyDNA-assessment werd uitgevoerd bij 898 werknemers van een grote chemische verwerkingsfabriek in de VS. Deze werknemers namen vervolgens deel aan een workshop en kregen persoonlijke coachingssessies. Dit hele proces wordt het SafetyDNA-ontwikkelingsprogramma genoemd. Voor elke persoon werden de veiligheidsincidenten drie maanden voor en drie maanden na de persoonlijke coachingssessies geregistreerd.

Resultaten

 

In de onderstaande grafiek wordt het totale aantal aanzienlijke veiligheidsincidenten voor en na het SafetyDNA-ontwikkelingsprogramma getoond. Er was een vermindering van 64% in aanzienlijke veiligheidsincidenten tijdens deze periode van zes maanden voor de personen die deelnamen aan het SafetyDNA-ontwikkelingsprogramma.2

grafiek van de resultaten van het safetydna-ontwikkelingsprogramma

Gedurende deze periode waren er geen aanzienlijke veranderingen in het soort werk, het toezicht, het beleid en de procedures, de ergonomie of de omgeving. Niettemin hadden deze personen 64% minder aanzienlijke veiligheidsincidenten in de periode van drie maanden die onmiddellijk volgde op het SafetyDNA-ontwikkelingsprogramma. Bovendien waren de resultaten bijna identiek wanneer we werknemers in hoogrisicobanen vergeleken met die in laagrisicobanen.

Een dusdanige daling van het aantal verwondingen is niet alleen statistisch significant, maar het belangrijkste is dat de mensen om wie we geven hebben geleerd hoe zij hun blootstelling aan en daardoor ook de kans op letsel kunnen verminderen.

Volgens OSHA bedragen de gemiddelde directe kosten van een registreerbare verwonding ongeveer 46.000 dollar. Volgens de ramingen van OSHA leveren deze negen minder ernstige veiligheidsincidenten een directe besparing van 414.000 dollar op. Als rekening wordt gehouden met de indirecte kosten van dergelijke incidenten, zou de besparing kunnen worden verviervoudigd.

Ook eerstehulpincidenten werden in de studie onder de loep genomen, met weinig verandering voor en na het programma. Hoewel het programma dus geen aanzienlijk effect had op kleine incidenten, had het een dramatisch effect op ernstig letsel.

In de grafiek zijn belangrijke veiligheidsincidenten uitgesplitst volgens het incidenttype. Zoals uit de grafiek blijkt, trad in elke categorie van aanzienlijke incidenten een daling op na deelname aan het SafetyDNA-ontwikkelingsprogramma, met een daling van 50% voor ongevallen met motorvoertuigen.

grafiek van de resultaten van het safetydna-ontwikkelingsprogramma

Overzicht

 

De resultaten van deze studie leveren het overtuigende bewijs dat inzicht in jouw eigen veiligheids-DNA en gerichte coaching een aanzienlijk effect hebben op persoonlijk letsel. Organisaties die streven naar een omgeving met nul ongevallen, begrijpen dat persoonlijke veiligheid begint bij de persoon en zijn/haar unieke veiligheids-DNA.

1 U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, News Release, 7 november 2013 USDL-13-2119
2​ Dit is een statistisch significant verschil (x2 = 3,84, df=1, p < 0,05).