zoekopdracht

Wat maakt een leider inclusief? En waarom u er meer van nodig hebt

Geschreven door Amie Lawrence, Ph.D., Director of Global Innovation
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

Recente wereldgebeurtenissen werpen een licht op het belang van empathie en begrip voor iedereen binnen en buiten de werkplek. Alle onderdelen van de samenleving hebben te maken met extra stressfactoren en werken aan het beheersen van emoties die variëren van verdriet en droefheid tot bezorgdheid en woede.

Covid-19 heeft veel werknemers voor uitdagingen gesteld, of zij nu in de frontlinie werken, thuiswerken of werkloos zijn geraakt. Er zijn protesten uitgebroken om te strijden voor rechtvaardigheid, gelijkheid en respect. Wat de situatie ook is, er zijn gemeenschappelijke lijnen die kunnen helpen bij genezing en herstel – medeleven en inclusie. Mensen die gevoelens verwerken en zich aanpassen aan nieuwe manieren van doen, hebben een psychologisch veilige en accepterende plaats nodig om gezond uit deze crisis te komen.  

Op dit moment kijken werknemers naar de leiders van hun bedrijf voor boodschappen en acties die uiting geven aan maatschappelijk verantwoorde organisatorische waarden en zorg voor de werknemers. Dit is een kans voor u om ervoor te zorgen dat u de juiste leiders hebt voor de huidige crisistoestand en het toekomstige herstel – inclusieve leiders. 

Inclusieve leiders zijn gericht op het bereiken van resultaten via mensen met een specifieke nadruk op het creëren van teams met een diversiteit aan ervaring en gedachten. Zij streven er ook naar dat alle individuen actief bijdragen aan het team. Dit idee van inclusief leiderschap is niet nieuw; PSI volgt het onderzoek hiernaar al enkele jaren. Op basis hiervan hebben we een Competentiemodel voor Inclusief Leiderschap ontwikkeld dat organisaties kunnen gebruiken om de inzet van hun leiders voor diversiteit en inclusie te evalueren, zodat ze sterke punten en ontwikkelingsmogelijkheden binnen hun leiderschapsteam kunnen identificeren.  

Wat is een inclusieve leider? 

Inclusieve leiders inspireren en motiveren hun werknemers door een klimaat van respect, vertrouwen en empowerment te scheppen. Omdat zij diversiteit als een troef beschouwen, zoeken en waarderen zij de verschillen tussen degenen met wie zij werken. Vaak wordt aangenomen dat de term diversiteit verband houdt met ras of etniciteit. Als we het over inclusie hebben, gaat het echter om alle soorten diversiteit, met inbegrip van maar niet beperkt tot, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit en neurodiversiteit. Inclusieve leiders handelen op een manier die respect toont voor iedereen, terwijl ze ook nieuwsgierigheid en moed tonen. Hieronder zullen wij elke categorie kenmerken in meer detail bespreken. 

Inclusieve leiders zijn respectvol

Het tonen van respect voor anderen staat centraal in het concept van inclusief leiderschap. Elk teamlid of elke collega wordt behandeld als een individu dat het verdient om gewaardeerd en begrepen te worden. Deze leiders geloven dat ieders achtergrond en ervaring een uniek perspectief bieden dat van grote waarde kan zijn voor het team en de organisatie. Zij streven ernaar medeleven en empathie te tonen ten opzichte van iedereen.   

Opdat inclusieve leiders een vertrouwensrelatie met hun directe ondergeschikten kunnen ontwikkelen, kunnen zij niet alleen blijk geven van consideratie, maar moeten zij ook hun ware zelf delen. Door authentiek en open te zijn, kunnen deze leiders vertrouwen opbouwen en een psychologisch veilige omgeving creëren waarin hun team kan gedijen. Bovendien vertonen inclusieve leiders nederigheid. Zij zijn bereid toe te geven wanneer zij een fout hebben gemaakt en verantwoording te nemen voor tegenslagen. Het tonen van medeleven, authenticiteit en nederigheid zijn drie belangrijke manieren waarop inclusieve leiders respect tonen voor hun team, en zo een klimaat creëren dat samenwerking en delen aanmoedigt.  

Inclusieve leiders zijn nieuwsgierig  

Nieuwsgierigheid is een belangrijke eigenschap voor inclusieve leiders, omdat het een belangrijke drijfveer is voor hun leiderschapsgedrag. Hun nieuwsgierigheid wordt gevoed door hun openheid en hun verlangen om te leren. Inclusieve leiders zoeken diversiteit binnen hun teams omdat ze geïnteresseerd zijn in het horen van verschillende ideeën en perspectieven. Zij leren graag over verschillende mensen, achtergronden en ervaringen. Inclusieve leiders zien diversiteit als een sterk punt en dat gaat verder dan fysieke kenmerken; het is diversiteit in denken, ideeën en percepties. De voortdurende wens om te leren en de openheid voor nieuwe ideeën die deze leiders bezitten, betekent dat zij voortdurend nieuwe informatie in hun denken opnemen, wat van hen verlangt dat zij zich kunnen aanpassen. Inclusieve leiders zijn bereid hun gedrag en methoden aan te passen als de situatie daarom vraagt. Dit leiderschapsgedrag geeft hun team de boodschap dat alle ideeën worden aanvaard, dat ze naar nieuwe mogelijkheden moeten zoeken en dat de dingen niet in steen gebeiteld zijn.  

Inclusieve leiders zijn moedig

Moed, waarvan inclusieve leiders blijk geven, is er in verschillende vormen. Eerst en vooral hebben ze de moed om inclusief gedrag te vertonen en niet-inclusief gedrag te veroordelen als ze er getuige van zijn. Het kan moeilijk zijn om vooroordelen bij collega’s of zelfs leiders aan de orde te stellen, maar inclusieve leiders zijn actieve bondgenoten en voorvechters van diversiteit. In verband hiermee hebben inclusieve leiders ook de moed om integriteit te tonen en ervoor te kiezen “het juiste te doen”, zelfs als dat impopulair is. Leiders nemen vaak beslissingen die bepaalde groepen of mensen anders kunnen beïnvloeden, en deze leiders houden diversiteit en inclusie hoog in het vaandel bij het afwegen van de voor- en nadelen van verschillende beslissingen.  

Zoals u zich kunt voorstellen, zullen inclusieve leiders die de moed hebben om op deze manier te handelen, waarschijnlijk conflicten ervaren. Als zodanig gaan inclusieve leiders conflicten niet uit de weg. Zij hebben de vaardigheden om conflicten te beheersen en relaties binnen de organisatie te onderhouden. Inclusieve leiders zijn ook effectieve voorvechters van verandering. Leiders die zich toeleggen op het aanhoren van nieuwe ideeën en het stimuleren van diversiteit, zullen waarschijnlijk consequent veranderingen signaleren en daarvoor pleiten. Daarom zijn inclusieve leiders meestal doeltreffend in het communiceren en doorvoeren van verandering. Deze uitingen van moed versterken het klimaat dat deze leiders binnen hun team hebben gecreëerd, maar communiceren ook hun inzet voor diversiteit en inclusie naar de organisatie. 

Waarom is het belangrijk om een inclusieve leider te zijn?

Zoals eerder besproken, tonen inclusieve leiders het medeleven en begrip waar veel werknemers nu naar verlangen. Maar de voordelen van het verbeteren en ondersteunen van diversiteit binnen uw organisatie gaan veel verder dan dat.   

Organisatiepsychologen bestuderen diversiteit in organisaties al tientallen jaren. Onderzoek heeft consequent de voordelen van diversiteit aangetoond. Organisaties met een grotere diversiteit zien enkele of alle van de volgende voordelen:  

  • Hogere werknemerstevredenheid 
  • Verminderde intenties voor personeelsverloop 
  • Verhoogde productiviteit 
  • Betere reputatie 
  • Hogere klanttevredenheid 
  • Meer innovatie en creativiteit
  • Effectiever problemen oplossen

Bovendien is uit onderzoek dat specifiek op genderdiversiteit is gericht, gebleken dat organisaties met meer vrouwen aan het hoofd betere financiële prestaties leveren, minder conflicten kennen, minder bedrijfsfraude plegen en meer aandacht hebben voor sociale gevoeligheid.   

Wat kunt u nu doen?

De huidige economische crisis biedt organisaties een unieke kans om hun personeelsbestand tijdens het herstel opnieuw vorm te geven. Leiders creëren het klimaat en de waarden van een organisatie – denk na over de waarden die u wilt dat uw organisatie uitdraagt. Diversiteit en inclusie staan al geruime tijd in de belangstelling. Kandidaten besteden waarschijnlijk veel aandacht aan de manier waarop bedrijven hun werknemers behandelen wanneer ze organisaties en vacatures bekijken. Wees voorbereid op de behoeften van uw nieuwe werknemers en creëer een klimaat van inclusie door de juiste leiders te werven en uw huidige leiders te ontwikkelen. Als gevolg daarvan zal het welzijn van uw werknemers, en dat van uw bedrijf, toenemen. 

Betere organisaties bouwen door inclusief leiderschap

Het onderwerp Diversiteit en Inclusie (D&I) is op dit moment een belangrijk aandachtspunt voor veel organisaties.

Organisaties die erin geslaagd zijn duurzame veranderingen op het gebied van D&I tot stand te brengen, hebben een sterke betrokkenheid en actie van hun leiderschap gehad.

In deze whitepaper komt u meer te weten over de rol die leiders spelen bij het creëren van een inclusieve cultuur, een cultuur die streeft naar het creëren van bondgenoten, of voorvechters van diversiteit, evenals de leiderschapscompetenties en -kenmerken die bijdragen aan inclusief gedrag en klimaat.

Nu downloaden
building better organizations through inclusive leadership cta whitepaper cover
Decoration